Oudervereniging

De oudervereniging is een vertegenwoordiging van de ouders. Het bestuur van de oudervereniging (=ouderraad) is dit schooljaar samengesteld uit 9 personen die uit de ouders/verzorgers van onze kinderen gekozen worden.

Het belangrijkste doel van de oudervereniging is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. Zij behartigt de belangen van de leerlingen van De Klimpaal en verleent assistentie bij talrijke activiteiten. Ieder schooljaar worden er werkgroepen samengesteld, bestaande uit team- en ouderraadsleden. De werkgroepen organiseren activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Schoolreisje, Schoolfeest en avondvierdaagse. De oudervereniging vergadert iedere 6 á 8 weken, 1x per jaar vergadert zij met het schoolteam en 1 x per jaar met de medezeggenschapsraad.

Over alle activiteiten wordt één maal per jaar verantwoording afgelegd op de jaarvergadering. Op deze vergadering worden, indien nodig, nieuwe leden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna herkozen worden. Reglementair treden leden elk jaar volgens rooster af.

Verder is de oudervereniging verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdragen.
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 16,00 per kind. Wij willen u er op wijzen dat de ouderbijdrage nodig is om de gebruikelijke activiteiten voor onze kinderen te kunnen blijven organiseren.

Voor de leerlingen die vanaf de peildatum 1 januari van het betreffende schooljaar 4 jaar worden, behoeven de ouders / verzorgers geen ouderbijdrage te betalen, echter alleen het geld voor het schoolreisje, wanneer dat in het betreffende schooljaar plaatsvindt. Het bedrag voor het schoolreisje dient in dat jaar in de maand januari betaald te worden. (Dit wordt ook vermeld op de jaarkalender en in de nieuwsbrief van De Klimpaal).

Het verschuldigde bedrag s.v.p. overmaken op :
Rabobank nummer: NL60 RABO 0317 8536 19 t.n.v. oudervereniging Klimpaal, met vermelding van de namen en klassen van de kinderen

Verder verzorgt de oudervereniging een jaarlijkse inzameling van elektrische apparaten en een doorlopende kledinginzamelactie. De opbrengst van deze acties komt ten goede aan de Oudervereniging en de school, dus aan de kinderen. Wanneer de inzamelingen precies plaatsvinden wordt in de nieuwsbrief gemeld.

Mocht u vragen hebben kunt u zich melden bij de één van de bestuursleden of bij de directie van de school.