Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directie moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), deze zijn onder te verdelen in twee soorten;

Instemmingsrecht
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Hoe vaak komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar?

Gemiddeld één keer per 6 weken komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de schoolbegroting, huisvesting etc

De agenda's van de vergaderingen kunt u vinden op deze site.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

Samenstelling, taakverdeling en schema van aftreden van de MR van Basisschool De Klimpaal.

Naam Geleding Taak Aftredend per
Bente Navis Personeel Voorzitter 1 augustus 2025
Jolienke Weinans Personeel Plaatsvervangend voorzitter 1 augustus 2025
Nico Meijer Ouders Adviserend Lid 1 augustus 2025
Jolijn Obbink Ouders Secretaris 1 augustus 2025    
Saskia van der Salm     Ouders           1 augustus 2026
Marion Everts Ouders  Adviserend lid +
plaatsvervangend secretaris 
1 augustus 2026


Wat kan de Medezeggenschapsraad voor u betekenen?

De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle leerkrachten en alle ouders; dus ook u. Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met zaken die de school aangaan? Dan kunt u altijd contact met één van ons opnemen. Mailen kan natuurlijk ook: mrklimpaal@essentius.nl.